Avís legal i protecció de dades

Avís legal i protecció de dades
Aquest web i el domini creaccio.cat corresponen a Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement S.L, amb domicili al carrer Dr. Junyent, 1 08500 Vic, telèfon +34 938 81 55 33 , i NIF B65150484.

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement S.L, d’ara en endavant Creacció, es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts, la qual prevaldrà sobre l’establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.

Els continguts oferts en el domini són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a Creacció. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes i de les disposicions que s’hagin de publicar als diaris oficials i la notificació dels actes dictats per Creacció en el si d’un procediment administratiu.

Creacció es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts del domini, així com els termes i les condicions d’aquest avís.

El web i els seus continguts, inclosos els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de Creacció. Creacció es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Creacció presenta per mitjà d’aquest web els dissenys i logotips que la identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de Creacció.

Les dades personals que Creacció sol·liciti als usuaris es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta el tractament de dades personals,
Creacció entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al web, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Creacció per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas.
Els informem que per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, Creacció pot comunicar les seves dades personals a terceres entitats que prestin serveis de tractament de dades a favor de Creacció per a les finalitats més amunt detallades.
Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant correu electrònic a info@creaccio.cat

Creacció informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de la persona usuària per tal de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre la persona usuària i el web. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per obtenir dades personals identificatives de la persona usuària. La persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes, per ser advertit abans de la seva instal·lació i per impedir-la si és la seva voluntat, tot i que aquesta decisió pot comportar una pèrdua de funcionalitat i operativitat del web.

Creacció pren mesures per procurar que el web estigui lliure de codi maliciós, però no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Creacció. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

Creacció no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (frame) sense l’autorització expressa de Creacció.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de la ciutat de Vic els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.